Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú, a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című pályázat adatainak jogszabályszerű kezelése érdekében a projekt konzorciumi tagjai (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Kormányhivatal, Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.) az alábbi szabályzatot alkotják.

1. Az adatkezelő személye

Az érintettek személyes adatait a TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című pályázat megvalósítója, a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kontakt Nonprofit Kft.) mint adatkezelő) kezeli.

A Kontakt Nonprofit Kft. kezeli az érintettek által a www.paktumportal.hu honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a Kontakt Nonprofit Kft. részére átadott személyes adatokat.

2. Érintett, Személyes adat

Érintett minden olyan személy, aki a www.paktumportal.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait (munkaadói-munkavállalói tanácsadás, hírlevél, fórum stb.) igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a Kontakt Nonprofit Kft. szolgáltatásait igénybe veszi és ennek során a Kontakt Nonprofit Kft.  részére az adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja és/vagy a honalapon regisztrál.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a Kontakt Nonprofit Kft. adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki a konzorciumi partnerek, paktum fórum tagjai adatkezeléseire.

A Szabályzat módosításának jogát konzorcium együttesen tartja fenn. a Kontakt Nonprofit Kft. kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. a Kontakt Nonprofit Kft. a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. A Kontakt Nonprofit Kft. tevékenysége

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata a projektben a paktumiroda felállítása, működtetése, valamint szakértői és munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése, biztosítása.

A Kontakt Nonprofit Kft. részére bármilyen formában eljuttatott személyes adatokat ezen tevékenységeivel összefüggésben kezel.

5. Irányadó jog

Az adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó. 

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei

A személyes adatok kezelője a Kontakt Nonprofit Kft.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása.

A Kontakt Nonprofit Kft. az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően a Kontakt Nonprofit Kft. jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett a Kontakt Nonprofit Kft. jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók.

A Kontakt Nonprofit Kft. az adatokat a TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban”című pályázathoz kapcsolódó tevékenységek céljai megvalósítására felhasználhatja. A Kontakt Nonprofit Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

 • személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerülhet sor;
 • az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
 • a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen;
 • az adatok pontosak, teljesek és időszerűek legyenek;
 • az érintettek jogai megfelelően érvényesüljenek. 

7. Az adatkezelés helye

A személyes adatok kezelése a Kontakt Nonprofit Kft. székhelyén (8900, Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51.), valamint az általa működtetetett Zalaegerszegi Fejlesztési Irodában (8900, Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/B, Fszt. 1.)  történik. 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121183/2017.

8. Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú pályázat keretében a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatási-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című pályázathoz kapcsolódó tevékenységek céljainak megvalósítása. A Kontakt Nonprofit Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:

 1. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
 2. Az érintett adottságainak és igényeinek a feltárása;
 3. Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
 4. Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
 5. Az érintett adatait a Kontakt Nonprofit Kft. továbbítja a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol megfelelő tájékoztatást kap az esetleges további lépésekről. A szervezeti egységnél az adatkezelés a Zala Megyei Kormányhivatal hatályos Adatvédelmi Szabályzatában előírtak szerint történik.
 6. Az érintettek tájékoztatása.
 7. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja a hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységeket mutatják be. 

9. A kezelt adatok köre

A Kontakt Nonprofit Kft.  az érintett alábbi személyes adatait kezeli:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám
 • állandó lakcím
 • tartózkodási hely
 • iskolai végzettség

Amennyiben az érintett ezen felül bármilyen más személyes adatát (pl.szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok) a Kontakt Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja, egyben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Kontakt Nonprofit Kft. a szabályzat 8.pontjában meghatározott célokhoz felhasználhassa.

www.paktumportal.hu weboldal látogatása esetén a Kontakt Nonprofit Kft. rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

10. Az adatok felvétele

A Kontakt Nonprofit Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:

 • Az érintett által megadott személyes adatok;
 • Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
 • Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.

A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:

 • Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.paktumportal.hu weboldalon.
 • Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van a pályázati tevékenységek (tájékoztatók stb.) keretében személyesen megadnia adatait.
 • Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át a Kontakt Nonprofit Kft.-nek.

A fentieken túlmenően a Kontakt Nonprofit Kft.  kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a Kontakt Nonprofit Kft. és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek. 

11. Az adatok tárolása

A Kontakt Nonprofit Kft. az elektronikus módon rögzített adatokat (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok) elektronikusan tárolja a projekt fenntartás végéig. A papíralapon keletkezett adatokat  a Kontakt Nonprofit Kft.  tárolja a projekt fenntartás végéig.

Amennyiben az érintettel a pályázat keretében nem jön létre támogatotti jogviszony ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben tájékoztatás, információ áramlás lehetséges legyen. Az érintett kérésére a Kontakt Nonprofit Kft. az adatokat törli.

Adatkezelés nyilvántartása száma: NAIH-121183/2017.

12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz a Kontakt Nonprofit Kft.  érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat a Kontakt Nonprofit Kft.  esetlegesen támogatotti jogviszony létrejötte céljából továbbítja a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya illetékes szervezeti egységéhez, ahol az érintett a támogatotti jogviszony létrejöttével kapcsolatosan a további lépésekről megfelelő tájékoztatást kap.

A kezelt adatokat a Kontakt Nonprofit Kft.  csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé a pályázati tevékenységekhez nem kapcsolódó harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

A Kontakt Nonprofit Kft.  jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

13. Adatbiztonság

A Kontakt Nonprofit Kft.  minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Informatikai biztonságról konkrétabban

A Kontakt Nonprofit Kft.  az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

14. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az érintett kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat A Kontakt Nonprofit Kft.  15 munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, A Kontakt Nonprofit Kft.  az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, A Kontakt Nonprofit Kft. -re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Kontakt Nonprofit Kft. , vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A Kontakt Nonprofit Kft.  a személyes adatokat a pályázatban előírt fenntartási kötelezettség lejártáig jogosult kezelni.

A személyes feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja:

 • jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,
 • adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,
 • mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;

A Kontakt Nonprofit Kft.  törli a személyes adatokat, ha a pályázat fenntartási időszaka eltelt. A Kontakt Nonprofit Kft.  bizonyos esetekben a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett az írásbeli hozzájárulását megadja, A Kontakt Nonprofit Kft.  az adatait a későbbiekben is kezelheti a hozzájárulásban meghatározott időpontig, a határidő lejártakor az adatokat törölni kell..

A Kontakt Nonprofit Kft.  – a fentiekben rögzített adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, és ennek jövőbeni esélye kizárható.

A fentiek alapján A Kontakt Nonprofit Kft.  a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. 

15. Az érintettek jogai

Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését A Kontakt Nonprofit Kft.  kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a Kontakt Nonprofit Kft.  30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

16. Az érintett felelőssége

Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Kontakt Nonprofit Kft.  az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

17. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Kontakt Nonprofit Kft., aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Kontakt Nonprofit Kft.  a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest Pf.5. telefonszáma: 06 1 391 1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ), emellett bírósági úton (a Felhasználó lakóhelye szerint arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Törvényszék előtt) is érvényesítheti igényét.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-121183/2017.

18. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2016.december 15. napján lép hatályba.

 

 

Zalaegerszeg, 2016. december 14.

Kontakt Nonprofit Kft.