Paktum kisokos

2017-02-15

[Mi a paktum?]

A Foglalkoztatási Paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerő-piac szereplői közös stratégia mentén összehangolják tevékenységeiket az adott térség foglalkoztatási és gazdasági helyzetének fejlesztése céljából, működésük így hatékonyabb, eredményesebb.
A paktum egy nyitott együttműködési szerveződés, melyhez bármikor lehet csatlakozni.

[Mi a célja a Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktumnak?]

A paktumban közreműködő szereplők alapvető érdeke, hogy

 • a Zalaegerszegen élő emberek képzettségi szintje növekedjen,
 • a város képes legyen megtartani a népességét, tehetségeit, humánerőforrását, vonzó élettér legyen, amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít,
 • a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége javuljon, amellyel a helyi adóbevételek is növekednek,
 • a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat,

Mindezekhez elengedhetetlen feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között.
A fentiek szellemében a paktum aláírói az alábbi célok megvalósításáért fognak össze:

 1. A munkaerő-tartalék mozgósítása
 2. Minőségi munkahelyteremtés
 3. Befektetés a képzésbe
 4. Menedzsment és szervezeti kapacitások megerősítése, fejlesztés koordináció

[Jár-e kötelezettséggel a paktumszervezeti tagság?]

A szándéknyilatkozat aláírása hivatalosan is megerősíti az együttműködési szándékot, ugyanakkor kötelező vállalást nem ró a nyilatkozó szervezetre. A különböző szerepvállalások nem kötelező érvényűek, a csatlakozással csak profitálni/nyerni tud.

[Kikből áll a foglalkoztatási paktumszervezet?]

Zalaegerszegi Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktumának aláírói a TOP projektet megvalósító konzorciumi tagok - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Zala Megyei Kormányhivatal, a Kontakt Nonprofit Kft - kiegészülve a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Zala Megyei Önkormányzattal.
A paktum szervezetnek szintén tagjai mindazon helyi partnerek, akik szándéknyilatkozatban fejezték ki csatlakozási szándékukat, eddig összesen 47 szervezet. (munkaadói érdekképviseletek, vállalkozások, oktatási intézmények, felnőttképzők, civil szervezetek, humán szolgáltató intézmények)
Az alapító tagok és a később csatlakozók - felelősséget éreznek a város foglalkoztatási helyzetének javításáért, aláírásukkal kifejezik szándékukat és elkötelezettségüket a paktumban való érdemi részvételre, erőforrásaikkal közreműködnek a célok megvalósításában.

[Mi a Foglalkoztatási Fórum? Mik a feladatai?]

A megfelelő szintű társadalmi bevonás, a demokratikus működés és a széles körű helyi nyilvánosság biztosítása érdekében a paktum szervezet tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum ülései nyitottak minden érdeklődő helyi lakos és szervezet számára formális csatlakozás nélkül is. A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze egy évben legalább két alkalommal.

A Fórum az alábbi feladatokat látja el:

 • tájékozódik a város munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,
 • munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,
 • elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról,
 • biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,
 • segíti a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

[Kik az Irányító Csoport tagjai, mi a feladatuk?]

Az Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbiak:

Az Irányító Csoport elnökeként bármelyik tag megválasztható.

Az Irányító Csoport az alábbi feladatokat látja el:

 • információt gyűjt és megszervezi a foglalkoztatási fórum tájékoztatását,
 • feldolgozza a foglalkoztatási fórum ajánlásait,
 • kidolgozza a foglalkoztatási paktum éves munkaprogramját,
 • koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,
 • beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről,
 • segíti a városi, térségi, megyei partnerségi kapcsolatok fejlődését.

Az Irányító Csoport ügyrendjét külön dokumentum tartalmazza.

[Mi az a Paktumiroda?]

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a területi foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik alapfeltétele a megfelelő felkészültségű és a helyi partnerek bizalmát élvező paktumiroda működtetése.

A Paktum szakmai koordinációját, operatív működtetését a Paktumiroda látja el, melyet a Kontakt Nonprofit Kft. működtet.

A paktum iroda munkatársai főként a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzik, információkat gyűjtenek, továbbítanak, elvégzik a paktumportál folyamatos aktualizálását, tájékoztatást adnak a potenciális munkavállalók és vállalkozások számára a támogatási lehetőségekről, közvetítik a feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé.

[Melyek a Paktumiroda szolgáltatásai?]

 • információgyűjtés és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a pályaválasztásról, pályaorientációról
 • a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása
 • partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
 • információk gyűjtése és megosztása a partnerségen belül
 • szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára támogatási lehetőségekről
 • a vállalkozások által feltárt problémák közvetítése a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé
 • a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése
 • a sajtónyilvánosság biztosítása, a paktum portál gondozása

[Milyen forrásból valósul meg a projekt?]

Jelen foglalkoztatási paktum „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001 kódszámú projekt keretében jön létre.

[Kikből áll a projektet megvalósító konzorcium? Milyen tevékenységeket valósítanak meg?]

A projekt megvalósítása érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kötött az állami foglalkoztatási szervként eljáró Zala Megyei Kormányhivatallal és a Kontakt Humán Nonprofit Kft-vel.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (http://zalaegerszeg.hu/)

Szerepe a projektben: átfogó koordináció, projektmenedzsment.

A 2014-2020-as fejlesztési időszak TOP programjainak előkészítése, megvalósítása érdekében ZMJV Önkormányzata keretmegállapodást kötött a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel így a projektmenedzsment feladatok ellátásáért ők felelnek. (www.zvf.hu)

Feladataik:

 • a tevékenységek Támogatási Szerződés szerinti megvalósítása,
 • a partneri munka koordinációja,
 • a kifizetési kérelmeket elkészítése és benyújtása ,
 • az előrehaladás monitorozása,
 • a Támogatói Okiratban rögzített tevékenységek irányítása és összehangolása, annak érdekében, hogy a projekt elérje célját.

Zala Megyei Kormányhivatal (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala)
Pályázatért felelős szervezeti egység: Foglalkoztatási Főosztály
Szerepe a projektben: a célcsoportot érintő támogatások biztosítása.

Foglalkoztatást előkészítő képzésben történő részvétel támogatása

 • képzési költség támogatása;
 • képzéshez kapcsolódó utazás támogatása;
 • képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékinak biztosítása;
 • képzés idejére gyerekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának, gondozásának támogatása

Elhelyezkedést segítő támogatások

 • bértámogatás nyújtása;
 • munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása;
 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása;
 • mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás);
 • önfoglalkoztatóvá válás támogatása;

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. (http://kontaktkft.hu/)

Feladata a projektben: paktumiroda felállítása, működtetése, szakértői és munkaerő-piaci szolgáltatások szervezése, biztosítása.

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – egyszemélyes tulajdonosként – alapította 1999. január 1-jén. A Kft. fő tevékenysége a munkanélküliség kezelése, az álláskeresők foglalkoztatásának (közfoglalkoztatás) és képzésének elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-piaci információnyújtás, munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés.

A társaság által nyújtott szolgáltatások személyre szabottak és ingyenesek. A sikeresség szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a szervezet munkáltatói- intézményi- vállalkozói- és civil kapcsolatrendszere. A munkaerő-piaci szolgáltatások, projektek zömében a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályával szoros együttműködésben valósulnak meg, a két szervezet a konzorciumi együttműködés terén sok éves tapasztalattal rendelkezik.

[Kik tartoznak a projekt célcsoportjába?]

A projekt a zalaegerszegi lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javításában segít:

 • az alacsony iskolai végzettségű személyek
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYESE-ről, GYEDE-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • megváltozott munkaképességű személyek
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők
 • inaktívak