Fontos tudnivalók álláskeresés, vállalkozóvá válás során

Legfontosabb tudnivalók

 

1)  ELLÁTÁSOK

 • Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

a)  álláskereső,

b)  az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik,

c)  munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék megállapításának egyedi feltétele, hogy az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább háromszázhatvan nap jogosultsági idővel rendelkezzen. Jogosultsági időt munkaviszonnyal, illetve egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenység folytatásával lehet szerezni, feltéve ez utóbbi esetben, hogy az álláskereső vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony abban az esetben minősül jogosultsági időnek, ha annak időtartama alatt a nevelőszülő álláskeresési ellátásban nem részesül. A szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagjának jogviszonya nem minősül jogosító időnek.

Összege: a járadék napi összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél.
 

 • Nyugdíj előtti álláskeresési segély illeti meg azt, aki az álláskeresési járadéknál felsorolt feltételeken túl az alábbiaknak is megfelel és álláskeresési járadékra nem jogosult:

a)  A kérelem benyújtásának időpontjában a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és

b)  legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és

c)  az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglakoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, és

d) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és

e)  rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és

f)  korhatár előtti ellátásában, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély akkor állapítható meg, ha a fent leírt feltételek mindegyike teljesül.

Mértéke: A nyugdíj előtti álláskeresési segély összege, a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 40 százaléka. Ha azonban a számított járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb, az álláskeresési segély összege a járadékalappal egyezik meg. Töredékhónap esetén az egy napra járó álláskeresési segély összege a fentiek szerint meghatározott összeg harmincad része.
 

 • Költségtérítés

Az álláskereső részére az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapításával, a munkahelykereséssel kapcsolatos, ide értve a foglalkoztatási osztállyal való együttműködés keretében oda-vissza utazást, valamint a foglalkoztatási osztály által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is, a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi költséget meg kell téríteni. A költségtérítés elszámolásának alapja az igénybe vett közlekedési eszközre szóló, érvényesített /lekezelt utazási jegy.

A közfoglalkoztatott részére a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget – ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez, illetve a foglalkoztatóhoz történő oda- és visszautazást – meg kell téríteni, ha számára az állami foglalkoztatási szerv megfelelő munkahelyet ajánl fel.

 

2) TÁMOGATÁSOK

 

 • Vállalkozóvá válás támogatása

Arra is van lehetőség, ha valaki nem alkalmazottként szeretne elhelyezkedni, hanem saját magát foglalkoztatná, hogy a foglalkoztatási szervezetnél kérhet vállalkozóvá válást elősegítő támogatást.

A legfeljebb 6 hónapra, a minimálbér összegéig adható támogatásra a kérelem, a lakó-, vagy tartózkodás helye szerint illetékes foglalkoztatási osztályon nyújtható be.

A foglalkoztatási szerv időszakos jelleggel induló vállalkozások részére – a tőkejuttatás igénybe vételére – pályázati felhívást is közzétesz a honlapján.

 

 • Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása

A foglalkoztatási szervezet is támogathatja az át-, illetve továbbképzést, melynek célja az elhelyezkedés, illetve a munkahely megtartás esélyeinek növelése. a foglalkoztatási szervezet által támogatott képzések esetében lehetőség van keresetpótló juttatás támogatásának igénybevételére is.

Képzési támogatásként a regisztrált álláskeresőnek keresetpótló juttatás adható.

A támogatás mértéke:

 • a keresetpótló juttatás összege a közfoglalkoztatási bér 60-100%-a (max. 81.000,-Ft)
 • a képzéshez kapcsolódó költségek részben vagy egészben megtéríthetők,
 • utazások támogatás vidékiek esetén 100%
   
 • Támogatások munkaadóknak

A munkaadók részére többféle támogatás adható (bértámogatás, bérköltség támogatása, helyközi útiköltség támogatása stb.).

Lényeges kiemelni, hogy a munkaadó csak abban az esetben kaphat támogatást, ha az általa foglakoztatni kívánt álláskereső a foglakoztatási osztállyal folyamatosan tartja a kapcsolatot, az előírt időpontban a jelentkezési kötelezettségének eleget tesz.

 

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.
Telefon: (36-92) 549-480
Fax: (36-92) 509-872
e-mail: zalaegerszegjh-fo@lab.hu
honlap: http://zala.munka.hu